WSPARCIE DLA RODZICA

 Konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna to jednorazowe lub kilkukrotne spotkanie z psychologiem. Celem konsultacji jest określenie charakteru problemów, trudności dziecka oraz zaproponowanie odpowiednich kroków prowadzących do ich rozwiązania lub zmiany. Podczas konsultacji można też uzyskać doraźną pomoc psychologiczną - wspólnie z psychologiem spróbować lepiej zrozumieć problemy, z jakimi zmaga się dziecko.

Na konsultacje psychologiczne zapraszam rodziców, którzy:

 • mają trudności wychowawcze
 • są zaniepokojeni stanem emocjonalnym lub zachowaniem dziecka
 • chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko
 • szukają pomocy w rozpoznaniu potrzeb i trudności dziecka
 • pragną poprawić swoją relację z dzieckiem lub zażegnać sytuację konfliktową
 • pragną wspierać rozwój swojego dziecka
 • chcą wzmocnić swoje kompetencje rodzicielskie oraz poznać alternatywne narzędzia pracy z dzieckiem

WSPARCIE DLA DZIECKA

 Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna dziecka poprzedzona jest konsultacjami z rodzicami, podczas których mam możliwość zapoznania się z problemami, które niepokoją rodziców. Spotkania te służą zebraniu informacji na temat dotychczasowego rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w środowisku rodzinnym oraz rówieśniczym. Po konsultacjach z rodzicami spotykam się z dzieckiem w celu nawiązania kontaktu z nim, obserwacji, poznania jego zasobów, ale przede wszystkim określenia kłopotów i trudności, z jakimi się zmaga. Po ustaleniu wstępnej diagnozy ponownie spotykam się z rodzicami w celu ustalenia dalszego planu pracy z dzieckiem.

Terapię psychologiczną dziecka prowadzę w przypadku:

 • zaburzeń i problemów emocjonalnych
 • trudności w nauce, problemów szkolnych
 • nadmiernej nieśmiałości, obniżonego poczucia własnej wartości
 • trudności w relacjach i w dostosowaniu się do norm społecznych
 • trudności związanych z wiekiem dojrzewania
 • całościowych zaburzeń rozwojowych
 • problemów wynikających z sytuacji rodzinnej (np. konflikty, sytuacja rozstania czy rozwodu rodziców)
 • przeżywania traumy (śmierć bliskiej osoby)
 Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna dziecka jest próbą wyjaśnienia mechanizmów psychologicznych oraz określenia czynników wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów. Diagnoza ma na celu poznanie dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych. Określa udział czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i podtrzymywaniu się nieprawidłowych form zachowań i funkcjonowania.

Na diagnozę składają się:

 • wywiady przeprowadzane z rodzicami i z dzieckiem (na temat zaburzenia oraz na temat środowiska, w którym dziecko się wychowuje i w którym funkcjonuje)
 • czasem opinie od innych psychologów, nauczycieli
 • karty wypisów ze szpitali - jeśli dziecko było hospitalizowane
 • bezpośrednia obserwacja zachowania w gabinecie psychologicznym
 • wykonanie specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych i pedagogicznych, które służą do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego dziecka

Mają Państwo pytania lub wątpliwości?

Proszę o kontakt. Chętnie pomogę!